การเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิด
การเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิด
  
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพันธกิจและภารกิจของวิทยาลัยชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
 
๑. ชื่อโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิด
 
งบประมาณที่ใช้  17,980 บาท
 
๒. ความเป็นมาของแผนงาน โครงการ และกิจกรรม (เล่าที่ไปที่มาของโครงการ/กิจกรรม)     
          บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่อชุมชน ตามนัยยะแห่งอัลกุรอานและพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มัสยิดมาจากภาษาอาหรับมีความหมายตามรากศัพท์ คือ สถานที่สำหรับซุหยูด ส่วนซุหยูด หมายถึง การวางหน้าผากแนบพื้น. (ลิซาน อัลอรับ)
อย่างไรก็ตามความในบริบททางศาสนาของมัสยิด คือ สถานที่ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการละหมาดห้าเวลาอย่างถาวร (ศ.ดร.ซัยด์ อับดุลการีม อัซซัยด์ 2001 น.16) ความหมายในบริบททางศาสนาของมัสยิดดังที่กล่าวมาสอดคล้องกับความหมายของมัสยิดที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ซึ่งระบุว่า "มัสยิด หมายความว่า สถานที่ซึ่งมุสลิมใช้ประกอบศาสนกิจ โดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม” โดยปกติการละหมาดวันศุกร์จะทำในสถานที่ซึ่งไม่มีการละหมาดห้าเวลาเป็นประจำไม่ได้อยู่แล้ว ส่วนการระบุให้มัสยิดเป็นสถานที่สอนศาสนาก็เป็นการระบุถึงหน้าที่
อย่างหนึ่งของมัสยิด ซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไป สถานะของมัสยิดในชุมชนมุสลิม สิ่งหนึ่งที่บุคคลทั่วไปสังเกตได้ชัดเจนก็คือชุมชนมุสลิมทุกแห่งจะต้องมีมัสยิดอย่างน้อยหนึ่งหลังตั้งอยู่ และส่วนใหญ่ก็มักตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ามัสยิดทรงความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารชุมชนนั้น ๆ ความสำคัญของมันยิดปรากฎชัดนับเนื่องแต่ยุคของบรมศาสดามุหัมมัด (ซ็อลฯ) มาแล้ว เมื่อครั้งที่ท่านเดินทางถึงนครมดีนะฮ์ในปี ฮ.ศ. 1/ค.ศ. 622 สิ่งแรกที่ท่านลงมือทำในการสถาปนาสังคมแบบอิสลามก็คือการก่อสร้างมัสยิดที่เรียกกันว่า มัสยิดนะบะวีย์ ซึ่งถือเป็นศูนย์บัญชาการของทุกเรื่องราวที่ทรงความสำคัญต่อสังคมมดีนะฮ์ในยุคนั้น
          ดังนั้นวิทยาลัยชุมชนสงขลา จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิด
๓. วัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้คณะกรรมการประจำมัสยิด มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารและการจัดการมัสยิด
2.       เพื่อให้คณะกรรมการประจำมัสยิดได้ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างถูกต้อง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
          คณะกรรมการประจำมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน
๕. วิธีดำเนินการ และรายละเอียดในการดำเนินการ 
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วิทยาลัยชุมชนสงขลาได้จัดโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการบริหารจัดการมัสยิด โดยเริ่มจากการลงทะเบียนคณะกรรมการประจำมัสยิดจำนวน 5 มัสยิด ๆละ 4 คน ได้แก่ มัสยิดเทพา มัสยิดนาเกาะ มัสยิดพรุหมาก มัสยิดป่ากอ และมัสยิดเกาะครก พิธีเปิดการอบรมโดย นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ผศ.อับดุลรอชีด เจ๊ะมะ ชี้แจงกระบวนการอบรมและแนะนำทีมวิทยากรและปฏิบัติงานกลุ่มและนำเสนอ     โดยแบ่งกลุ่ม 5  กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มนำเสนอความคิดเห็น ใช้เทคนิคการเขียนลงในกระดาษ แล้วนำไปจัดกระบวนการทางความคิด (Card Technique)  โดยใช้ประเด็นคำถาม 2 ข้อ 1) ท่านอยากเห็นมัสยิดของท่านเป็นแบบไหนในอีก 4 ปี ข้างหน้า   2) ท่านคิดว่ามีปัญหาหรือความไม่พร้อมอะไรที่ทำให้มัสยิดของท่านไปไม่ถึงเป้าหมาย และบรรยาย หัวข้อ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและการเขียนโครงการ
ดร.อัสมัน  แตอาลี  บรรยาย หัวข้อ ความหมาย ภารกิจ ปัจจัย กระบวนการ แนวคิดการจัดทำแผน และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม  “ SWOT ” และ ปฏิบัติงานกลุ่มและนำเสนอการจัดทำแผนการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารมัสยิด     
          อ.ซัยนูรดีน  นิมา บรรยาย หัวข้อ องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ “ วิสัยทัศน์ wawasan ”แต่ละกลุ่มและนำเสนอ และบรรยาย หัวข้อ จากวิสัยทัศน์สู่พันธกิจและวัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานกลุ่มและนำเสนอวิสัยทัศน์สู่พันธกิจและวัตถุประสงค์
๖. ผลผลิต/ผลลัพธ์
          ๖.๑ เชิงปริมาณ
          คณะกรรมการประจำมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน  25 คน
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ
          ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการประจำมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการมัสยิด
 7. ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ
ด้านวิทยากร 4.41 ดี
-          การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.26 ดี
-          การถ่ายทอดของวิทยากร 4.42 ดี
-          สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.63 ดีมาก
-          ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.47 ดี
-          การตอบคำถามของวิทยากร 4.26 ดี
-          เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม 4.42 ดี
ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร 4.38 ดี
-          สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม 4.47 ดี
-          ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.53 ดี
-          ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.26 ดี
-          อาหาร และอาหารว่างมีความเหมาะสม 4.24 ดี
ด้านการบริหารของเจ้าหน้าที่ 4.54 ดี
-          การบริการของเจ้าหน้าที่ 4.41 ดี
-          การประสานงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 4.35 ดี
-          การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 4.66 ดีมาก
-          การให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ 4.75 ดีมาก
ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.04 ดี
-          ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนเข้าอบรม 3.68 พอใช้
-          ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังเข้าอบรม 4.21 ดี
-          สามารถอธิบายรายละเอียด 4.05 ดี
-          สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 4.11 ดี
-          สามารถบูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม/การนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันที 4.17 ดี
ด้านการนำความรู้ไปใช้ 4.11 ดี
-          สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ 4.21 ดี
-          สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่สัปบุรุษได้ 3.89 พอใช้
-          สามารถให้คำปรึกษา/อธิบายแก่กรรมการอื่นๆได้ 4.37 ดี
-          มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.14 ดี
ผลการประเมินโดยรวมของโครงการฯ 4.30 ดี
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.94 KB