ถนนสายน้ำผึ้ง (กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์)
ถนนสายน้ำผึ้ง (กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์)
ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ถนนสายน้ำผึ้ง (กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์)
งบประมาณที่ใช้ 32,000 บาท
 
1.     ความเป็นมา/หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ชันโรง (stingless bee) เป็นผึ้งชนิดหนึ่งไม่มีเหล็กไน ซึ่งมีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยโดยแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกชันโรงแตกต่างกันไปโดยภาคเหนือเรียกชันโรงชนิดตัวเล็กว่า “ขี้ตังนีขี้ตัวนีหรือขี้ตึง”(Trigonalaveiceps) ถ้าชนิดตัวใหญ่จะเรียกว่า“ขี้ย้าดํา”(T. apicalisและT. collina) ส่วนชันโรงที่มีขนาดใหญ่มากจะเรียกว่า “ชันโรงยักษ์ หรือขี้ย้าแดง” (T. fimbriata) ภาคใต้เรียกชันโรงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ว่า “แมลงอุ่ง” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกชันโรงว่า “ตัวชํามะโรง โรมหรืออีโลม” และภาคตะวันตกเรียกชันโรงว่า “ตัวตุ้งติ้ง” หรือ “ติ้ง” เป็นต้น สําหรับชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรตัวเล็ก ๆ จัดอยู่ในจําพวกผึ้งที่มีวิวัฒนาการสูงกว่า ผึ้งป่าและผึ้งหึ่ง อีกทั้งชันโรงสามารถให้ผลผลิตน้ำผึ้งอีกด้วย น้ำผึ้งและเกสรดอกไม้จากชันโรง มีราคาแพงกว่าน้ำผึ้งทั่ว ๆ ไปเนื่องจากเชื่อกันว่า น้ำผึ้งชันโรงมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า และอาจเป็นเพราะว่ารังชันโรงหายาก และแต่ละรังก็มีปริมาณน้ำผึ้งเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ ในวงการนักสะสมพระเครื่องและเครื่องรางของขลังเชื่อว่ายางไม้และไขผึ้งจากชันโรง ใช้อุดฐานพระเครื่องและอุดเบี้ยแก้ที่บรรจุปรอทได้เป็นอย่างดีชันโรง เป็นแมลงที่อยู่ในเขตร้อน มีหลายชนิดแต่ที่พบเห็นส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนโดยชอบทํารังตามบ้านเรือน เช่น ตามฝาบ้าน หลืบหลังคา มีประมาณ ๕ ชนิด ชันโรงมีการปรับตัวเก่ง สร้างรังให้มีความปลอดภัยต่อตัวเองและพวกพ้องได้ดี ถึงแม้ว่าชันโรงจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตร้อน แต่บางสายพันธุ์พบในบริเวณภาคเหนือของไทย สำหรับภาคใต้ในพื้นที่อำเภอเทพาก็ยังมีผึ้งชันโรงอยู่ในบางพื้นที่ที่ชาวบ้านสามารถใช้ภูมิปัญญาจากการสังเกตศึกษาธรรมชาติจนคิดมาเป็นการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งมาเป็นรายได้เสริมของครอบครัว โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลเทพา มีการเลี้ยงผึ้งชันโรงอยู่ จำนวนหลายครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้มีความประสงค์ที่เรียนรู้เพื่อการเพิ่มมูลค่าของน้ำผึ้งและการเพิ่มปริมาณการผลิต
          ด้วยเหตุนี้  วิทยาลัยชุมชนสงขลา จึงเสริมโอกาสที่พัฒนาการเลี้ยงผึ้งชันโรงในชุมชนพรุหมาก ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยการจัดโครงการถนนสายน้ำผึ้ง
 
2.     วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน
3.     กลุ่มเป้าหมาย
ชาวบ้านบ้านพรุหมาก ตำบลเทพา อำเภอเทพา จำนวน 25 คน
 
 
4.     วิธีการดำเนิน (ขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม/ช่วงการดำเนินงานและวิทยากรเป็นใคร)
ที่ กิจกรรม เดือน หมายเหตุ
1 ติดต่อวิทยากร
-          นายวีระพล ห้วนแจ่ม ประธานกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
-          นางสาววีรญา สมณะ สมาชิกกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
เมษายน 60  
2 ขออนุมัติกิจกรรมที่ 3  การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์ 3  พฤษภาคม 60  
3 จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงชันโรง 23 - 26 พฤษภาคม 60  
4 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงชันโรง 29 พฤษภาคม 60  
                                                                                                                                                                                                                                                         
5.     รายละเอียดในการดำเนินการ (เชิงพรรณนา)
พิธีเปิดโครงการถนนสายน้ำผึ้ง (กิจกรรมที่ 3 การเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์) โดย นายนิยม  ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย
1.      การบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชันโรง โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม
2.      การบรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำผึ้ง โดย นางสาววีรญา สมณะ
3.      การบรรยายเรื่อง การเก็บน้ำผึ้ง โดย นางสาววีรญา สมณะ
4.      การบรรยายเกี่ยวกับการแปรรูปน้ำผึ้ง โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม และนางสาววีรญา สมณะ
5.      การแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการทำกล่องเพื่อเลี้ยงชันโรง โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม และนางสาววีรญา สมณะ
6.      การแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการแยกรังของชันโรง โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม และนางสาววีรญา สมณะ
7.      การแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการเห็บผลผลิตน้ำผึ้ง โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม และนางสาววีรญา สมณะ
8.      การบรรยายเรื่อง การทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดย นายวีระพล ห้วนแจ่ม และนางสาววีรญา สมณะ
6.     ผลผลิต/ผลลัพธ์ (ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ)
6.1  เชิงปริมาณ
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงชันโรงเชิงพาณิชย์ จำนวน 27 คน
6.2  เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถแยกรังและเลี้ยงชันโรงได้อย่างถูกต้อง
7.     ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
7.1  ปัญหาอุปสรรค
-
7.2 ข้อเสนอแนะ
          ให้ทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาช่วยขับเคลื่อนทางการตลาดเพื่อลองรับผลผลิตของชาวบ้าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 824.17 KB