ประวัติ
ประวัติ

วิทยาลัยชุมชนสงขลา  เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มุ่งดำเนินงานจัดการศึกษาให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคใต้  ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงด้วยการจัดโอกาสและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับคนในพื้นที่  โดยมีความเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ที่ยั่งยืน   ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลาขึ้นเมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2550  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  พ.ศ. 2546  และยึดหลักสำคัญในการดำเนินงานคือ วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐที่บริหารจัดการโดยชุมชน

               ปีงบประมาณ 2550  ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินงาน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดจำนวน 3,000,000 บาทจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ซึ่งมีผู้ประสานงานและสนับสนุนที่สำคัญคือ  นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุนันท์  เทพศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และนางสาวสุนันทา แสงทอง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แต่งตั้งให้นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลาเขต 3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา   ในการบริหารงบประมาณได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ

               ระยะที่ 1  ระหว่างเดือนเมษายน กรกฎาคม 2550 เป็นการศึกษาข้อมูลและเตรียมการเพื่อเสนอขอประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสงขลา

               ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่  24  สิงหาคม 30 กันยายน 2550 เตรียมการปรับปรุงอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทพาเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานชั่วคราววิทยาลัยชุมชนสงขลา 

                วันที่ 1 ตุลาคม 2550  ได้ประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานชั่วคราววิทยาลัยชุมชนสงขลาโดย  รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และในวันเดียวกันก็ได้เปิดโครงการทดลองทำการสอนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชนสงขลาจำนวน 3 หลักสูตรใน 3 ศูนย์การเรียน  คือหลักสูตรการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  มีผู้เรียนจำนวน 46 คน  ใช้สถานที่เรียนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอเทพา  หลักสูตรการประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  มีผู้เรียนจำนวน 30 คน  ใช้สถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านนาทวี  อำเภอนาทวี  หลักสูตรการทำบัญชีกองทุนยางพารา  มีผู้เรียนจำนวน  24 คน ใช้สถานที่เรียนของโรงเรียนบ้านนา  อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา  แต่ละหลักสูตรใช้เวลาเรียนหลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จากจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น 100  คน เมื่อประเมินผลเสร็จสิ้นมีผู้จบหลักสูตรรวมทั้งสิ้น  จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 97 จากผู้เรียนทั้งสิ้น 100 คน และถือว่านักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษากลุ่มแรกของวิทยาลัยชุมชนสงขลา