วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

การศึกษามีคุณค่าอันประมาณการมิได้  ต่อบุคคลและสังคมโดยรวม  ปัจเจกบุคคล  จึงควรได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดตามศักยภาพแห่งตนและศักยภาพของรัฐ  วิทยาลัยชุมชนเกิดขึ้นและดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาให้แก่สมาชิกของชุมชนได้พัฒนาตนเองในสาขาวิชาที่จะเพิ่มคุณค่าแห่งชีวิตและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

เอกลักษณ์

สร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ

อัตลักษณ์

เป็นคนดี   มีจิตอาสา  พัฒนาชุมชน

 

พันธกิจ

จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
จัดฝึกอบรม ให้บริการวิชาการ วิชาชีพอย่างเป็นระบบ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่คุณภาพ

ค่านิยมร่วม

มุ่งมั่นทำงาน ท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล

คำจำกัดความ อัตลักษณ์

o          เป็นคนดี หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาที่มีคุณลักษณะ 9 ประการดังนี้

 

1) มีคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีระเบียบวินัย
3) มีจิตสำนึกดี
4) รักการเรียนรู้
5) มีความรักผูกพัน เอื้ออาทร ห่วงใยกับบุคคลในครอบครัว
6) รักความเป็นไทย และวัฒนธรรมไทย
7) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
8) มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
9) ไม่มั่วสุมอบายมุข

 

o         มีจิตอาสา หมายถึง นักศึกษาผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ให้กับส่วนรวม

 o         พัฒนาชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมทำให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หรือเจริญก้าวหน้าขึ้น  ทั้งด้านวัตถุ จิตใจ โดยความร่วมมือกับคนในชุมชนนั้น