พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / ค่านิยมร่วม
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่ตอบสนองความต้องการชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลา
2. จัดฝึกอบรม ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ อย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
3. วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
4. อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย
 
ค่านิยมร่วม
 
มุ่งมั่นทำงาน ท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล