จัดการเรียนการสอน วิชาการ
จัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ภาระงาน
  1. งานแนะแนว
  2. งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว
  3. ประสานงานอาจารย์พิเศษ
  4. งานวิจัย
  5. งานพัฒนาหลักสูตร
  6. งานทะเบียนนักศึกษา
  7. งานนิเทศติดตาม
  8. งานวัดและประเมินผล
  9. งานติดตามผู้สำเร็จนักศึกษา