บริการและกิจการนักศึกษา
บริการและกิจการนักศึกษา
ภาระงาน
  1. งาองค์การนักศึกษา
  2. งานแนะแนวการศึกษาอาชีพ
  3. งานกิจกรรมกีฬา ประเพณีและวัฒนธรรม
  4. งานโครงการพิเศษ
  5. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  6. งานกองทุน กยศ.