นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
ภาระงาน
  1. งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  2. งานรายงานงบประมาณรายไตรมาส
  3. งานจัดทำแผนงาน
  4. งานจัดทำแผนดำเนินงาน
  5. งานจัดทำSAR
  6. งานประกันคุณภาพ
  7. งานจัดทำ กพร.
โครงการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2557
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.42 KB
โครงการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2557
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.45 KB