จัดตั้งและบริการระบบเครือข่าย
จัดตั้งและบริการระบบเครือข่าย
ภาระงาน
  1. งานศึกษา วิเคราะห์หน่วยจัดการเรียนรู้
  2. งานจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้
  3. งานบริการการเรียนการสอนด้วยระบบสารสนเทศ
  4. งานบริการระบบสารสนเทศ
  5. งานบริการชุมชนด้วยระบบสารสนเทศ
  6. งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์