ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ภาระงาน
  1. งานประชาสัมพันธ์
  2. งานผลิตสื่อและเผยแพร่
  3. งานถ่ายภาพนิ่งและเคลื่อนไหว
  4. งานจัดทำข่าวและวารสารวิทยาลัย
  5. งานมวลชนสัมพันธ์