ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา
ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 1 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนเทพา