ศูนย์การเรียนอำเภอจะนะ
ศูนย์การเรียนอำเภอจะนะ

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 30 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนจะนะวิทยา