ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่
ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 100 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน