ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง
ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 150 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนควนเนียงวิทยา