ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ
ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 140 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนสทิงพระวิทยา