ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา
ศูนย์การเรียนอำเภอสะเดา

เปิดสอน 
  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
  • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ระยะทาง : ห่างจากศูนย์การเรียนแม่ข่าย 150 กิโลเมตร

สถานที่จัดการเรียน
  • โรงเรียนกอบกุลวิทยา