จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ 2557
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.45 KB
ปีงบประมาณ 2556
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
ปีงบประมาณ 2555
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.5 KB
ปีงบประมาณ 2554
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.95 KB
จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรฝึกอบรม
 ปีงบประมาณ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนผู้ผ่านการอฝึกอบรม
 2550 175175 
 2551 457457 
 2552 562 486
 2553 882860 
 2554 1053 1038
 2555 1130 1127
 2556 512 505
 2557 900863 
 รวมทั้งสิ้น 5671 5511