ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารบรรยายปฐมนิเทศพนักงานใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 57
ตัวอย่างการเป็นนักศึกษา-ผู้ผ่านฝึกอบรมงานวิชาการปี 61 ที่ยะลา Word Document ขนาดไฟล์ 66.3 KB 76
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 332.53 KB 115
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 152
เอกสารในการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.7 KB 126
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.09 KB 82
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 957
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 141
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 236
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 162
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 114
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 159
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 176
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 286
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 243
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 246
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 371
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1812
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 899
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1502
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 154
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 2895
ใบสมัครงาน
job Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 142
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 490
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1137
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2116
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 597
ข้อมูลด้าน มคอ.
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 817
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 736
ข้อมูลด้านโครงการ
องค์ความรู้ 59
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1564
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 4988
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 370
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2596
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2707
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2308
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2558
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 3041
นโยบายและแผน
;วิสัยทัศน์ ผอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1 MB 49
เครื่องมือประเมินโครงการและปฎิทินการปฏิบัติงาน วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.68 KB 82
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปฏิทินการรายงานผล และเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 83
เล่มคู่มือการจัดทำโครงการวชช.ตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 65
การเขียนแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 77
แบบฟอร์มอนุมัติกิจกรรมตาม โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 99
แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 84
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 99
ขั้นตอนการอนุมัติกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.89 KB 64
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 52
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 51
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ5 ปี (พ.ศ.2559-2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 71
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 74
โครงการจำแนกตามแผนงาน เป้าหมาย และงบการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.37 KB 77
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 121
งานวิจัย
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 240
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 227
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 227
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 224
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 189
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 204
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 225
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 242
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 214
แบบฟอร์มงานวิชาการ
ระเบียบวิทยาลัยชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.12 KB 19
ประกาศการรับสมัครการเลือกตั้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.98 KB 13
ใบสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.21 KB 22
ข้อบังคับ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.24 KB 16
เอกสารแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 108
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 94
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 153
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 186
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 367
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 196
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 158
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 201
มคอ.2
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 410
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 1074
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 852
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 292
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 587
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 229
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 242
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 497
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 145
ผลงานครู
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 155
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 151
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 215
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 465
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 237
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 258
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 367
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 179
วิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียน 55