ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างการเป็นนักศึกษา-ผู้ผ่านฝึกอบรมงานวิชาการปี 61 ที่ยะลา Word Document ขนาดไฟล์ 66.3 KB 27
logo JPEG Image ขนาดไฟล์ 332.53 KB 82
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.69 KB 117
เอกสารในการเบิกจ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 433.7 KB 94
ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณครูและบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.09 KB 49
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือนครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 896
คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.66 KB 125
คู่มือสำหรับประชาชน การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.8 KB 210
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 30 KB 128
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 96
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.43 KB 118
พรบ.ขั้นเงินเดือน ว8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 151
จรรยาบรรณวิชาชีพครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 406.05 KB 253
กำหนดการซ้อมรับอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษษ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.14 KB 223
เอกสารการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา ณ กรุงพนมเปญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 228
เอกสารพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาที่จบการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.66 KB 350
กบข.ฝึกอบรมอาชีพจังหวัดสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 1796
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 879
แบบฟอร์มการเขียนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ตามอัตลักษณ์วิทยาลัยชุมชนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 15.82 KB 1457
ใบสมัครศึกษาต่อ
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 101
ใบสมัครศึกษาต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 227.76 KB 2787
ใบสมัครงาน
job Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.74 KB 101
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 467
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 1080
รับสมัครตำแหน่ง นักวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 84.5 KB 2084
ใบสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 208.82 KB 576
ข้อมูลด้าน มคอ.
แบบฟอร์ม มคอ.3 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 727
ฟอร์ม มคอ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 112 KB 708
ข้อมูลด้านโครงการ
องค์ความรู้ 35
ขอเชิญร่วมส่งครูพี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมพัฒนาสมรรถภาพการเรียนการสอนโดยใช้เพลงและเกมส์สำหรับ เด็กปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 1546
แฟ้มสะสมผลงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 4740
โครงการมหกรรมวิชาการ57
รายชื่อผู้ประสานงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.87 KB 332
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาการศึกษาปฐมวัย(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.55 KB 2511
คำอธิบายรายวิชาการปกครองท้องถิ่น(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.23 KB 2613
คำอธิบายรายวิชาการจัดการทั่วไป(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.45 KB 2260
คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(TQF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.23 KB 2495
คำอธิบายรายวิชาทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.55 KB 2904
นโยบายและแผน
;วิสัยทัศน์ ผอ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1 MB 31
เครื่องมือประเมินโครงการและปฎิทินการปฏิบัติงาน วันที่ 12-13 มีนาคม 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 44.68 KB 57
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ปฏิทินการรายงานผล และเครื่องมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.35 MB 48
เล่มคู่มือการจัดทำโครงการวชช.ตามแผนปฏิบัติราชการ 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.25 MB 40
การเขียนแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 50
แบบฟอร์มอนุมัติกิจกรรมตาม โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 70
แบบฟอร์มอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 65
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 72
ขั้นตอนการอนุมัติกิจกรรมตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.89 KB 33
ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.09 KB 31
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.07 MB 31
แผนกลยุทธ์การศึกษาระยะ5 ปี (พ.ศ.2559-2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.42 MB 43
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 43
โครงการจำแนกตามแผนงาน เป้าหมาย และงบการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.37 KB 51
คู่มือการบริหารโครงการ ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 80
งานวิจัย
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 198
เฟื่องฟ้า 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 210
เฟื่องฟ้า 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 173
เฟื่องฟ้า 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.63 MB 202
เฟื่องฟ้า 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 165
เฟื่องฟ้า3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 166
เฟื่องฟ้า2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 206
เฟื่องฟ้า 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 213
เฟื่องฟ้าวิชาการ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 709.33 KB 193
แบบฟอร์มงานวิชาการ
เอกสารแลกเปลี่ยนคาบสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 68
แบบ มคอ.5 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 59
แบบ มคอ.3 ฉ.ปรับปรุง2560 Word Document ขนาดไฟล์ 99 KB 121
แบบภาระงานครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.68 KB 163
Form ข้อสอบปลายภาคเรียนวิทยาลัยชุนสงขลา Word Document ขนาดไฟล์ 135 KB 334
บันทึกข้อความขออนุญาติมอบหมายแทน หรือสอนชดเชย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.83 KB 174
Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 140
สรุปการเดินทางไปราชการ
สรุปการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.3 KB 167
มคอ.2
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 160.31 KB 326
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 486 KB 904
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น Word Document ขนาดไฟล์ 514.5 KB 728
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 547 KB 238
การต่อใบประกอบวิชาชีพครู
บันทึกข้อความกรณีใบอนุญาตหมดอายุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.98 KB 368
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 193
แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.9 KB 200
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คส.02 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.71 KB 403
แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.33 KB 121
ผลงานครู
(อ.สุธี เทพสุริวงค์)งานวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศท ๐๓๐๑ สงขลาศึกษา ระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสงขลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.92 KB 136
เอกสารประกอบการสอนสงขลาศึกษา-อ.สุธี เทพสุริวงค์ 130
งานสอนปรับพื้นฐาน
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 2.79 MB 192
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ Word Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 381
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 967.5 KB 201
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 202
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 552 KB 279
พิธีมอบอนุปริญญา 2560
ประกาศรายชื่อและที่นั่งนักศึกษาที่เข้ารับอนุุปริญญา ประจำปี 2558-2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.6 KB 138
วิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยการปฏิบัติการในชั้นเรียน 20