คู่มือจรรยาบรรณครู
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุเทศบาลเทพา ประจำปี 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 187 ครั้ง )
กิจกรรมเปลี่ยนผ้าพระสามองค์ ประจำปี 2560 ณ วัดพระสามองค์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
( จำนวน 14 รูป / ดู 101 ครั้ง )
กิจกรรมการวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ อง
( จำนวน 5 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการจัดจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำคลองเทพ เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย ประจำปี
( จำนวน 22 รูป / ดู 272 ครั้ง )
กิจกรรมศูนย์การเรียนอำเภอเทพาร่วมสร้างสำนึกรักษ์สวนสนร้อยต้น โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน
( จำนวน 32 รูป / ดู 281 ครั้ง )
การลงพื้นที่ตรวจราชการ
( จำนวน 40 รูป / ดู 310 ครั้ง )
วิทยาลัยชุมชนระนอง ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำคลองเทพา : สายน้ำ 2 วั
( จำนวน 40 รูป / ดู 270 ครั้ง )
มหกรรมวิชาการ วิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
( จำนวน 43 รูป / ดู 355 ครั้ง )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ อาคารศูนย์วิทยบริก
( จำนวน 15 รูป / ดู 273 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอยู่ร่วมกันในบริบทสังคม
( จำนวน 10 รูป / ดู 70 ครั้ง )
โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาจังหวัดสงขลา
( จำนวน 5 รูป / ดู 354 ครั้ง )
วิทยาลัยเทคนิคยะลามาศึกษาดูงานห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนสงขลา 13 มิถุนายน 2559
( จำนวน 13 รูป / ดู 495 ครั้ง )