ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยจราจร
        วันที่ 10 มกราคม 2561 ตามที่ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา (สาขาเทพา) ได้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมหารือการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ถึงวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในการนี้นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบหมายให้นางสาวศจีมาส พูลทรัพย์ ครูชำนาญการ และนายเปล่งศักดิ์ แสงป้อม เจ้าหน้าที่งานติดตามการจัดการศึกษา เข้าร่วมการหารือถึงแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา ในวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. โดยการนี้มีตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือ ประกอบด้วย (1)งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรห้วยปลิง (2)สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานเทพา (3)วิทยาลัยชุมชนสงขลา (4)สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขานาทวี (5)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา (6)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาเทพา (7)งานผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทพา (8)งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเทพา กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ได้มีนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนในการรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักศึกษานอกระบบเป็นสำคัญ (นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จำนวน 100 คน) ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ ซึ่งในการจัดดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลัก เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทักษะการปฏิบัติในการขับขี่อย่างถูกหลักวิธี การหารือได้ข้อสรุปขั้นต้นในส่วนของวิทยาลัยชุมชนสงขลานั้น ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการที่เข้าร่วมหารือให้รับผิดชอบรับผิดชอบในส่วนของอาคาร สถานที่การดำเนินการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 และรับผิดชอบในส่วนของอาหารว่างช่วงเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่ายของในวันที่ 28 มกราคม 2561 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้ประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาเทพาจะแจ้งถึงรายละเอียดการดำเนินงานให้ทราบต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2561,13:35   อ่าน 188 ครั้ง