ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ศุภมาส อยู่อริยะ 
จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชน ในกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลาสาขาการจัดการทั่วไปและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ประกอบอาชีพค้าขาย ตัดเย็บเสื้อผ้า ขายของออนไลน์ 
ทำขนม เกษตรกร และรับจ้างทั่วไป จำนวน 36 คน 
โดยคุณโสภณ จะยะสกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลาและรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในการนำเสนอแผนธุรกิจของตนเองเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจต่อไป
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,13:48   อ่าน 88 ครั้ง