ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เสวนาประชาธิปไตย ตอน Talk Show ผู้นำยุค 4.0
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจิรพจน์ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
กิจกรรมที่ 2 เสวนาประชาธิปไตย ตอน Talk Show ผู้นำยุค 4.0 และได้รับเกียรติจาก นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผู้นำ
และภาวะผู้นำ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน เพื่อปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข สอดคล้องตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมาตรฐานหลักสูตร และเป็นนักศึกษาอุดมศึกษาในยุค Thailand 4.0 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ซึ่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 20 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.สุพล เพชรานนท์ และ
ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ หัวหน้าภาควิชารัฐประสาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,13:55   อ่าน 88 ครั้ง