ภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (เบนซิน)ตามแผนการดำเนินงานโครงการวิถีเล
     วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ตามที่นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้มอบหมาย
ให้คณะดำเนินงาน โครงการวิถีเล นายเปล่งศักดิ์ แสงป้อม , นายชด นิตศิริ , นางขวัญใจ แก้วเกาะสะบ้า
ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน "การอบรมหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน (เบนซิน)" ตามแผนการดำเนินงานโครงการวิถีเล ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการที่ 1 :โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนต้นแบบ) 
ณ แผนกสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
โดยมี อาจารย์ จีระนัน ไชยมุณี อาจารย์แผนกสาขาวิชาช่างยนต์เป็นวิทยากรให้ความรู้ ลักษณะการดำเนินกิจกรรมเป็นการอบรมปฏิบัติการควบคู่กับการบรรยายให้ความรู้พื้นฐานการบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนที่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง (ประมงพื้นบ้าน) ใช้เป็นเครื่องยนต์เรือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน บรรยายกาศในกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากการซ่อมเครื่องเรือ (เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน) ของชาวบ้านในปัจจุบันจะต้องนำไปดำเนินการที่ร้านซ่อมเฉพาะเครื่องยนต์เล็กแต่เพียงอย่างเดียว อีกทั้งในการซ่อมของแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง กิจกรรมการอบรมซ่อมเครื่องยนต์เล็กฯ ในการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการบำรุงรักษาเครื่องเรือในขั้นต้นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำทักษะดังกล่าว
ไปใช้ในการแก้ปัญหาขั้นต้นระหว่างวางอวน หรือกู้เก็บอวน กลางทะเลได้
     ในส่วนของวันที่11 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และนายประมุข กออวยชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,14:40   อ่าน 248 ครั้ง