ภาพกิจกรรม
อบรมเรื่องการใช้กระบวนการ DACUM ในการพัฒนาหลักสูตร
วันที่15 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การใช้กระบวนการ DACUM ในการพัฒนาหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์ วิทยาลัยชุมชนสตูล จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมของ วิทยาลัยชุมชนสตูล
ในช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ทราบว่ากระบวนการ DACUM นั้นเป็นอย่างไร มีวิธีดำเนินการอย่างไร
ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

ในช่วงที่สองเป็นการลงมือปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับอาชีพครู ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถให้ความคิดเห็นได้ว่าคนที่เป็นครูนั้นจะต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง หลังจากนั้น
ก็ช่วยกันพิจารณาว่า อะไรคือหน้าที่(Duties )
อะไรคือภาระงาน (Tasks) อะไรคือขั้นตอน(Steps) 
จัดเป็นลำดับเพื่อทำเป็นหลักสูตรอาชีพครูต่อไป
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2561,11:18   อ่าน 112 ครั้ง