ภาพกิจกรรม
วชช.สงขลารุกหนัก! มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เร่งสร้างอาชีพเสริมทำเรือกอและจำลองขายเป็นของที่ร
วชช.สงขลารุกหนัก! มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เร่งสร้างอาชีพเสริมทำเรือกอและจำลองขายเป็นของที่ระลึก
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา  นางสาวภาวดี ฉัตรจินดา  นายอำนาจ หัสไชย  นายเปล่งศักดิ์ แสงป้อม  นางสาวสุภาพร บาเหม  และตัวแทนชุมชนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน หมู่บ้านปากน้ำเทพา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในโครงการวิถีเล  ไปศึกษาดูงานการทำ “เรือกอและจำลอง” ณ ศูนย์ทำเรือกอและจำลอง ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชนบ้านทอน จ.นราธิวาส  ตามข้อแนะนำของสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ในคราวประชุมสภาฯครั้งที่ 5/2561
 
โครงการวิถีเล เป็นโครงการที่ วชช.สงขลาได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2560 มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้ชุมชนกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณปากน้ำเทพา อำเภอเทพา ให้มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น วชช.สงขลาได้เข้าไปศึกษาความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนต้องการเรียนรู้และฝึกทักษะในการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กแกสโซลีน ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้กับเรือกอและที่ใช้ออกไปหาปลาในชีวิตประจำวัน วชช.สงขลาจึงจัดฝึกอบรมการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้ไว้กับชุมชนใช้เป็นส่วนกลางด้วย
 
นอกจากนี้ชุมชนยังมองถึงการหารายได้เสริมสำหรับครอบครัวอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางฤดูกาลไม่สามารถออกไปหาปลาได้ทุกวันเนื่องจากสภาพลมฟ้าอากาศไม่อำนวยหากมีอาชีพเสริมที่ทำให้เกิดรายได้มาจุนเจือบ้างก็จะทำให้ชีวิตและครอบครัวไม่ลำบากมากนัก  จากวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือกอและออกไปหาปลา และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นที่มีไม้กถินเทพาจำนวนมาก วชช.สงขลา และชุมชนมีความคิดร่วมกันว่าน่าจะลองทำเรือกอและจากไม้กถินเทพาขายเป็นของที่ระลึก หากทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็จะทำให้เกิดรายได้ คนในชุมชนมีงานทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการดึงเยาวชนที่ว่างงานในหมู่บ้านมาทำงาน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่าต่อครอบครัวและต่อสังคม
 
การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก วชช.นราธิวาส โดย ดร.อุไรวรรณ ชิณพงษ์ รองผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์ กรุณาประสานงานและนำชมศูนย์ทำเรือกอและจำลอง (โอทอป) พร้อมทั้งนำชมอู่ต่อเรือกอและจริงที่อยู่ในบริเวณใก้ลเคียงอีกด้วย
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,15:18   อ่าน 150 ครั้ง