ภาพกิจกรรม
วชช.สงขลา สนองนโบาย รมต.ศธ.เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

วชช.สข เดินหน้าตามนโยบาย! เป็นพี่เลี้ยงพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อาจารย์พรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา และอาจารย์ปาริชาต ชูสุวรรณ ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งในวันดังกล่าว(4มิถุนายน2561) ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีตัวแทนผู้บริหารและครูจากโรงเรียนเครือข่าย จำนวน14โรงเรียน เป็นโรงเรียนระดับมัธยม 3 โรงเรียน และโรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็ก 11 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม จำนวน 40คน ณ ห้องประชุมส้มแขก ชั้น3 วชช.สงขลา อ.เทพา จ.สงขลา โดยได้ข้อสรุปตามความต้องการเป็น3กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้สื่อCAI (โดยเลือกทำ Infrographics) จัดในวันที่28-29 มิถุนายน 2561 2.กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดแบบ Active learning ในวันที่23-24 มิถุนายน2561 3.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ยุวชนชาวนาในโรงเรียนบ้านกระอาน และหากเสร็จสิ้นทั้ง3กิจกรรม จะนำผลงานจากการจัดกิจกรรมไปร่วมจัดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 เป็นลำดับต่อไป โดยทาง สกอ. จะลงมาเยี่ยมชมและติดตามงานในวันดังกล่าว ที่ทางสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเครือข่ายของตนเอง


โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,13:18   อ่าน 250 ครั้ง