ภาพกิจกรรม
วชช.สงขลา สร้างเครือข่ายกับภาคีคนรักสงขลา ดันเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายโสภณ จะยะสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาฯ วชช.สงขลา นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการ รศ.ดร.อัศวิน พรหมโสภา นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร วชช.สงขลา จำนวน 38 คนเข้าศึกษาดูงานที่โรงสีแดง (หับ โห หิ้น) และฟังบรรยายในหัวข้อ ”แนวทางการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน” ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยาย ประกอบด้วย นายสืบสกุล ศรีสุข นายชนินทร์ สาครินทร์ และดร.จเร สุวรรณชาต นอกจากนี้นายรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดง มานั่งสนทนาด้วยหลังจบการบรรยาย

โรงสีแดงเป็นที่ตั้งของภาคีคนรักเมืองสงขลามีเป้าหมายในการก่อตั้งคือ เป็นศูนย์กลางที่คนรักเมืองสงขลาทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด ประสบการณ์ ได้รับรู้และภาคภูมิใจในคุณค่าของเมืองที่อาศัยอยู่ ก่อให้เกิดความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกันผลักดันให้อนุรักษ์สิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหาย และร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะสร้างสรรค์ให้เมืองสงขลาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมรดกของชาติและมรดกโลก เพื่อคนสงขลาทุกคน ดังนั้นการร่วมเป็นสมาชิกของภาคีฯ นั้นจึงเปิดกว้างสำหรับทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน รวมทั้งวชช.สงขลาด้วย

วชช.สงขลามีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อม สามารถประยุกต์นำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อผลักดันสงขลาไปสู่มรดกโลกได้ ช่องทางที่ วชช.สงขลาจะเข้าร่วมเป็นภาคีด้วย ทำได้ในหลายลักษณะ เช่นการดำเนินการด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เมืองสงขลา การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นต้น


โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,16:39   อ่าน 561 ครั้ง