เป็นคนดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 04 ก.ค. 62
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 28 มิ.ย. 62
สรุปเหรียญรางวัล มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้(แยกตามวิทยาลัยฯ) 22 ม.ค. 62
สรุปเหรียญรางวัล มหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้(แยกตามประเภทการแข่งขัน) 22 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมืองพันธุ์ช่อขิงด้วยการรับรองตามกระบวนการรับรองแบบมี ส่วนร่วม (PGS) 05 พ.ย. 61
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครสอน(อ.พิเศษ)ที่ผ่านการพิจรณาตามคุณสมบัติผู้สอนรายสาขาวิชาต่างๆในระดับอนุปริญ 10 ก.ค. 61
รายละเอียดการรับสมัครนายกองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงลา 01 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก และภาค ข ในการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 มิ.ย. 61
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 มิ.ย. 61
ข่าวงานวิชาการ
หนังสือเชิญซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (รหัส 59) 04 ก.ค. 62
ตารางเรียน นักศึกษา รหัส 62 19 มิ.ย. 62
ใบนำส่งชำระค่าเทอมกับธนาคารกรุงไทย(แบบล่าช้า) 18 มิ.ย. 62
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1-62 รหัส 62 13 มิ.ย. 62
ตารางจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข 29 มี.ค. 62
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นนักศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน - ล่าสุด 21 มี.ค. 62
หยุดการเรียนการสอนวันที่ 23 24 มีนาคม 2562 18 มี.ค. 62
ปฏิทินการศึกษา 2-61 - รหัส 61 - แก้ไขเลือกตั้ง 15 มี.ค. 62
ปฏิทินการศึกษา 2-61 - รหัส 60 - แก้ไขเลือกตั้ง 15 มี.ค. 62
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 08 มี.ค. 62
ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล 15 ม.ค. 61
โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนครั้งที่3 27 ก.ย. 60
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา 15 ก.ย. 60
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ท 12 ก.ย. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 17 ส.ค. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม 17 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา 14 ส.ค. 60
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด" 10 ส.ค. 60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 07 มิ.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2559 22 ธ.ค. 59
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2558 22 ธ.ค. 59
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.๑๔๑(หลังคาทรงไทย)วิทยาลัยชุมชนสงขลา 30 ธ.ค. 58
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ความเข้มแข็งชุมชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สรุปโครงการปี60
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2013
ปรับปรุง 23/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 2254209
Page Views 3340979
การเงินและงบประมาณ