ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานอย่างซื้อสัตย์  สุจริต  เพืื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชนและขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  โดยจะครอบคลุมใน  6  ด้าน  ได้แก่
          1.  ความโปร่งใส  การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูล
          2.  ความพร้อมรับผิด
          3.  การปลอดจากการทุจริตในการปฏิิบัติงาน  การทุจริตต่อหน้าที่และการทุจริตเชิงนโยบาย
          4.  การส่งเสริมวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และไม่ยอมรับ  ไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกประเภท  ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต
          5.  สร้างคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
          6.  สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน  รวมถึงการอำนวยประโยชน์แก่ผู้รับบริการ  โดยผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยขุมชนจะแสวงหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเพื่อที่จะได้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  เพื่อจะนำมาปฏิบัติจริงให้เห็นกระบวนการทำงานที่เป็นรูปธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 899 ครั้ง