ข่าวงานวิชาการ
การเพาะเห็ด
สามารถประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองด้านการเพาะเห็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะการประกอบอาชีพและบริหารจัดการอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า นางรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรู้ความสามารถในการเพาะเห็ดที่เป็นที่ต้องการของตลาด มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่น และสังคมสามารถสร้างงาน สร้างทางเลือกใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ของครอบครัว
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 685 ครั้ง