ข่าวงานวิชาการ
การฝึกอบรมการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชม.

ชื่อรายวิชา       การทำอาหาร – ขนมเพื่อธุรกิจ                        จำนวน      45    ชั่วโมง

รหัสวิชา          19080107                                             สาขาวิชา   คหกรรมศาสตร์      

หมู่วิชา           อาหารและโภชนาการ

จุดประสงค์     

          1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องอาหารและขนมสำหรับการประกอบธุรกิจ

          2.  เพื่อให้รู้จักเทคนิคและขั้นตอนการทำอาหารและขนมเพื่อประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

          3.  เพื่อให้รู้จักวิธีการเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารและขนมที่เหมาะสมได้ดี

          4.  มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และการเอาใจใส่ที่ดีในการประกอบอาหาร

          5.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจอาหาร

          6.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบ ดัดแปลง และตกแต่งอาหารเพื่อให้สร้างเป็นธุรกิจทางอาหารได้

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย  คุณลักษณะ ประโยชน์ของอาหาร ซึ่งสามารถสร้างเป็นธุรกิจของตนเองได้  ขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งการเลือกวัตถุดิบในการนำมาประกอบอาหาร การจัดซื้อ/จัดหา วัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร สูตร เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารเพื่อสร้างเป็นธุรกิจของตนเอง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,00:00   อ่าน 553 ครั้ง