ข่าวงานวิชาการ
การตัดเย็บผ้า จำนวน 45 ชม.

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

 การตัดเย็บเสื้อผ้า

 

ชื่อรายวิชา       การตัดเย็บเสื้อผ้า                             จำนวน           45    ชั่วโมง

รหัสวิชา          19080205                                  หมู่วิชา           ผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชา    คหกรรมศาสตร์

 

จุดประสงค์ 

 

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ

ตัดเย็บเสื้อผ้า

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเลือกผ้าและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของผ้าได้

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเย็บส่วนต่าง ๆ ของผ้าได้

4.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการสร้างแบบเสื้อผ้าได้

5.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการแยกแบบเสื้อผ้าได้

6.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าได้

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการบำรุงรักษา  การเลือกผ้าที่จะนำมาตัดเย็บ คำนวณการใช้ผ้า  การฝึกหัดเย็บเสื้อผ้า การเดินจักร การเดินตะเข็บ วิธีเย็บกันกุยริมตะเข็บแนวการสอยแบบต่าง ๆ การเย็บกระดุมตะขอเกี่ยว  การทำรังดุมแบบต่าง ๆ  การสร้างแบบเสื้อผ้าแบบมีปกและไม่มีปก  เสื้อคอกลม  คอวี  การสร้างแบบกระโปรง  ตลอดจนการทบทวนการเย็บเสื้อผ้าแบบต่าง ๆ

 

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 

          สามารถอ่าน เขียนหนังสือได้  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 964 ครั้ง