ข่าวงานวิชาการ
การนวดไทย จำนวน 60ชม.

หลักสูตรฝึกอบรม  

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ชื่อวิชา    พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย)                     จำนวนชั่วโมง  78 ชั่วโมง  
รหัสวิชา
 19070704
                                                   หมู่วิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ     

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการอบรม

          1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย(เภสัชกรรมไทย)

2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเภสัช 4 เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช และคณาเภสัช

     3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

     5. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรุงยาแผนไทย ยาแผนโบราณ  สามารถ
         ใช้ยาสมุนพรได้ถูกต้องปลอดภัย และสามารถนำสมุนไพรมาเป็นยา ได้อย่างถูกต้อง
         ถูกวิธีและปลอดภัย   

 

คำอธิบายรายวิชา

          พื้นฐานแพทย์แผนไทย 1 ได้แก่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเภสัช 4 เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัชคณาเภสัช สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรุงยาแผนไทย ยาสามัญประจำบ้าน และการนำสมุนไพรมาเป็นยา เพื่อใช้ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและปลอดภัย

 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์

          1. มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย)

     2. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการปรุงยาแผนไทย และการนำสมุนไพร  มาเป็นยา เพื่อใช้ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องถูกวิธีและปลอดภัย

 

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ / ปฏิบัติงาน

          นำความรู้และทักษะที่ได้เกี่ยวกับการปรุงยาแผนไทย และการนำสมุนไพรมาเป็นยาเพื่อใช้ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถประยุกต์เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้

 

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

          สามารถอ่าน – เขียนหนังสือได้และมีความสนใจในเรื่องแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 606 ครั้ง