ข่าวงานวิชาการ
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 

ชื่อรายวิชา   การเย็บกระเป๋าด้วยมือ                  จำนวน   45  ชั่วโมง                        

รหัสวิชา  19080513    

หมู่วิชา    คหกรมมศาสตร์                             สาขาวิชา ศิลปประดิษฐ์

 

วัตถุประสงค์

              1. มุ่งเน้นการเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ

              2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพการตัด

เย็บกระเป๋าด้วยมือ

 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์

              ศึกษาเครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกผ้าที่จะนำมาตัดเย็บ คำนวณการใช้ผ้า  การฝึกหัดเย็บเสื้อผ้า วิธีเย็บกันกุยริมตะเข็บแนวการสอยแบบต่าง ๆ การเย็บกระดุมตะขอเกี่ยว  การทำรังดุมแบบต่าง ๆ  การสร้างแบบ ตลอดจนการทบทวนการเย็บเสื้อผ้าแบบต่าง ๆ

 

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน

      เย็บกระเป๋าและของที่ระลึก

 

ความรู้พื้นฐานผู้เรียน

                 สามารถเย็บผ้าได้

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 809 ครั้ง