ข่าวงานวิชาการ
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม.

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 

ชื่อวิชา           การสานเส้นพลาสติก                                  จำนวน    45    ชั่วโมง

รหัสวิชา          19080514                                             หมู่วิชา   ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชา        คหกรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการสานเส้นพลาสติก อุปกรณ์ การเลือกใช้เส้นพลาสติก

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสานเส้นพลาสติก เป็นภาชนะต่างๆ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาฝีมือการประกอบอาชีพ

          4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ในการพัฒนางานฝีมือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการสานเส้นพลาสติก การออกแบบสานเส้นพลาสติก ในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนารูปแบบการสานเส้นพลาสติก  การรู้จักเทคนิคและขั้นตอนการสานเส้นพลาสติก การคัดเลือกขนาดเส้นพลาสติก การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสามารถประกอบเป็นตระกร้าหรือภาชนะใส่สิ่งของต่างๆ

 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้ด้านการสานเส้นพลาสติก อุปกรณ์ การเลือกใช้เส้นพลาสติก

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสานเส้นพลาสติก เป็นภาชนะต่างๆ

3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาฝีมือการประกอบอาชีพ

          4. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ในการพัฒนางานฝีมือเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของครัวเรือน

 

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

          ผู้เรียนสามารถออกแบบการสานเส้นพลาสติกได้ในรูปแบบต่างได้ดี เช่น สานตระกร้า  กระเป๋าทำงาน  และนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

 

ความรู้พื้นฐาน

          อ่านออก เขียนได้

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 1191 ครั้ง