ข่าวงานวิชาการ
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

 

ชื่อวิชา           การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ                  จำนวน    45    ชั่วโมง

รหัสวิชา          19080515                                             หมู่วิชา    ศิลปประดิษฐ์

สาขาวิชา        คหกรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกและใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประดิษฐ์ของชำร่วยสำหรับงานพิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสม

          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบและประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

          3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

 

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาความหมายและโอกาสในการใช้ของชำร่วย หลักการออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่างๆ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติงานออกแบบเลือกวัสดุ ประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่างๆ และการคำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคาหรือค่าบริการ

 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์

1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกและใช้วัสดุ-อุปกรณ์ประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึกสำหรับงานพิธีการต่างๆได้อย่างเหมาะสม

          2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการออกแบบและประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก

          3. ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาขาย

 

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

          สามารถทำเป็นธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพเสริมได้

 

ความรู้พื้นฐาน

          อ่านออก - เขียนได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 1193 ครั้ง