ข่าวงานวิชาการ
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง

หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิต

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

ชื่อวิชา           การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม                        จำนวน    45   ชั่วโมง

รหัสวิชา          19080516                                             หมู่วิชา   ศิลป์ประดิษฐ์

สาขาวิชา        คหกรรมศาสตร์

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวขันหมากงานมงคลสมรส และขันหมากประเภทต่าง ๆ

          2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดทำขันหมาก และตกแต่งขันหมากในงานมงคลสมรสได้

          3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรับจัดทำขันหมากในงานมงคลสมรสได้

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและฝึกการจัดขันหมาก งานมงคลสมรส ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมตามประเพณี รู้จักเทคนิคและขั้นตอนทำพานขันหมาก ซึ่งประกอบด้วยงานแกะสลัก งานใบตอง งานดอกไม้สด รวมทั้งการตกแต่งพานขันหมาก

 

คุณลักษณะของผู้จบการศึกษาที่พึงประสงค์

1.       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขันหมาก งานมงคลสมรส ตามประเพณี

2.       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขันหมากประเภทต่าง ๆ

3.       ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจัดพานขันหมากแบบต่าง ๆ

4.       ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะเทคนิคการจัดทำขันหมากในงานแกะสลัก งานใบตอง

งานดอกไม้สด

5.       ผู้เรียนมีทักษะการตกแต่ง จัดพานขันหมาก งานสมรส สวยงาม ตามประเพณี

6.   ผู้เรียนมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ

 

จบแล้วสามารถประกอบอาชีพ

          สามารถปฏิบัติจัดพานขันหมาก งานสมรส มีการออกแบบตกแต่งพานขันหมาก นำไปประกอบอาชีพ ผู้จัดขันหมาก

 

ความรู้พื้นฐาน

          อ่านออก เขียนได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 789 ครั้ง