ข่าวงานกิจการนักศึกษา
4มิ.ย.60 ศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์
วันที่ 4มิ.ย.60  นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 ศูนย์การเรียนเทพา ในรายวิชาการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25 คน ได้เข้าศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์ ซึ่งตลาดแห่งนี้เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อคนรักสุขภาพที่รวมเครือข่าย 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาไว้ที่ตลาดแห่งนี้ โดยมีคุณวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ ผู้จัดการหลาดสยาม เล่าความเป็นมาการก่อตั้งตลาดแห่งนี้ ที่เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากเกษตรกรที่หาไม่ได้จากสังคมเมือง ครูฑูรย์ ศิริรักษ์ ถอดบทเรียนเรื่องการสื่อสารกับชุมชนและความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนในหลาดสยามจนเกิดแนวคิดที่ว่า "คิดนำ ทำเลย" และการปลูกเป็น ขายเป็น แปรรูปเป็น แก้ปัญหาเป็น ใช้เทคโนโลยีเป็น เป็นหลักคิดของเกษตรกรยุคใหม่  และ รศ.ดร.ปาริชาติ วุสิทธิสมาจาร เล่าสู่กันฟังเรื่องโมเดลหลาดสยาม โมเดลการพัฒนาชุมชน ที่สร้างมูลค่าจากคุณค่าของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากร ด้านวัฒนธรรม ซึ่งท่านได้ยกตัวอย่าง กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นที่ประสบปัญหาด้านการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน จนมีแนวคืดที่ว่า การทำการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนคือการทำชนบทให้คึกคัก ซึ่งทั้งสามาท่านฝากไว้กับนักศึกษาในการช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยการเปลี่ยนวิถีอยู่ วิถีกิน วิถีชุมชนดั้งเดิมที่ต้องเรียกกลับมาให้ได้
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2560,09:46   อ่าน 445 ครั้ง