ข่าวงานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ
(16/08/60) ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์  ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลา นายธนพล ใจสุข ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วม 60 คน ดําเนินการด้วยการให้ความร่วมมือจากตัวแทนชุมชน ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มบ้าน    พรุหมากและกลุ่มบ้านท่าม่วง รวมถึงตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้เข้าร่วมอบรมในเรื่องของการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
ช่วงเช้า กล่าวเปิดงาน โครงการ โดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท องค์ประกอบของขยะและสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน”  โดย อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
ช่วงบ่าย การบรรยายการจัดการและการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร โดย อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ workshop การจัดการขยะในชุมชน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่าม่วง และกลุ่มพรุหมาก พร้อมทั้งนำเสนอรายกลุ่ม  ผู้เข้าร่วมทั้ง ๖๐ คน ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม ดังนี้
๑. ได้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะ
๒. ได้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน
๓. ได้ความรู้เรื่องการคักแยกขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๔. ทราบถึงคุณค่าและประโยชน์ของขยะ
๕. ได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
และจะนำความรู้ที่ได้ไปลดปริมาณขยะ/เพิ่มรายได้/แก้ปัญหาขยะในบ้านและชุมชน/นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่กับชุมชนและมีการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกวิธี
หัวข้อการอบรมในครั้งต่อไป คือ การทำขยะให้เกิดราคา การทำปุ๋ยหมัก
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 1068 ครั้ง