ข่าวงานวิชาการ
รายชื่อนักศึกษาคงเหลือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 341) 12 ก.ค. 61
ประกาศรหัสนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 649) 12 ก.ค. 61
ใบลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 527) 16 พ.ค. 61
ปฏิทินการเรียนปรับพื้นฐาน 2561 (อ่าน 514) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 569) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อ่าน 475) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย (อ่าน 435) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 658) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 554) 08 พ.ค. 61
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (อ่าน 444) 05 พ.ค. 61
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศ (อ่าน 417) 25 เม.ย. 61
ใบคำร้องขอรับรองการศึกษาและการเป็นนักศึกษา (อ่าน 346) 05 เม.ย. 61
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา (อ่าน 837) 08 มี.ค. 61
ประกาศปฏิทิน (ฉบับเพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 566) 07 มี.ค. 61
ประนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 406) 07 มี.ค. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 496) 19 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 537) 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 488) 19 ก.พ. 61
การฝึกอบรมการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชม. (อ่าน 591) 08 ก.ย. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส58 (อ่าน 532) 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 (อ่าน 579) 10 ส.ค. 60
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส60 (อ่าน 723) 10 ส.ค. 60
ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 681) 03 ส.ค. 60
การตัดเย็บผ้า จำนวน 45 ชม. (อ่าน 1066) 09 ก.ค. 60
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 857) 20 เม.ย. 60
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 1262) 01 เม.ย. 60
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 535) 15 ก.พ. 60
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 829) 15 ก.พ. 60
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม. (อ่าน 1262) 05 ก.พ. 60
การนวดไทย จำนวน 60ชม. (อ่าน 660) 26 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น (อ่าน 681) 22 พ.ย. 59
การตัดเย็บเสื้อผ้า (อ่าน 3186) 19 ต.ค. 59
การจัดทำสื่อสำหรับครูปฐมวัย (อ่าน 1395) 15 พ.ค. 59
การเพาะเห็ด (อ่าน 864) 19 มี.ค. 59
พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย) (อ่าน 1212) 19 ก.พ. 59
หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากเชือกร่ม 2 (เมคราเม่) (อ่าน 2080) 02 พ.ย. 58
หลักสูตรอาหาร-ขนม เพื่อธุรกิจ (อ่าน 1903) 02 พ.ย. 58
กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2145) 15 ต.ค. 57
ประเมินผู้สอนผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียน1/57 (อ่าน 3425) 15 ต.ค. 57
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2376) 19 ก.ค. 57