ข่าวงานวิชาการ
ตารางเรียน นักศึกษา รหัส 62 (อ่าน 54) 19 มิ.ย. 62
ใบนำส่งชำระค่าเทอมกับธนาคารกรุงไทย(แบบปกติ) (อ่าน 301) 18 มิ.ย. 62
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1-62 รหัส 62 (อ่าน 175) 13 มิ.ย. 62
ตารางจัดการเรียนการสอน ปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ฉบับแก้ไข (อ่าน 434) 29 มี.ค. 62
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นนักศึกษา เรียนปรับพื้นฐาน - ล่าสุด (อ่าน 332) 21 มี.ค. 62
หยุดการเรียนการสอนวันที่ 23 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 186) 18 มี.ค. 62
ปฏิทินการศึกษา 2-61 - รหัส 60 - แก้ไขเลือกตั้ง (อ่าน 198) 15 มี.ค. 62
ปฏิทินการศึกษา 2-61 - รหัส 61 - แก้ไขเลือกตั้ง (อ่าน 200) 15 มี.ค. 62
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 468) 08 มี.ค. 62
คำอธิบายรายวิชา สาขาปกครองท้องถิ่น หลักสูตร 61 (อ่าน 253) 26 ก.พ. 62
คำอธิบายรายวิชา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 61 (อ่าน 217) 26 ก.พ. 62
คำอธิบายรายวิชา สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 61 (อ่าน 263) 26 ก.พ. 62
คำอธิบายรายวิชา การจัดการทั่วไป หลักสูตร 56 (อ่าน 205) 26 ก.พ. 62
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 204) 22 ก.พ. 62
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 61ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 225) 22 ก.พ. 62
ใบสมัครเรียนระดับอนุปริญญา (อ่าน 304) 25 ม.ค. 62
รายชื่อนักศึกษาคงเหลือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 546) 12 ก.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 853) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อ่าน 791) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทย (อ่าน 902) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 1032) 08 พ.ค. 61
เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 813) 08 พ.ค. 61
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาของวิทยาลัยชุมชน พุทธศ (อ่าน 684) 25 เม.ย. 61
ใบคำร้องขอรับรองการศึกษาและการเป็นนักศึกษา (อ่าน 494) 05 เม.ย. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส 60ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 659) 19 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 693) 19 ก.พ. 61
ตารางจัดการเรียนการสอน รหัส59 ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 620) 19 ก.พ. 61
การฝึกอบรมการทำอาหาร-ขนมเพื่อธุรกิจ จำนวน 45 ชม. (อ่าน 752) 08 ก.ย. 60
การตัดเย็บผ้า จำนวน 45 ชม. (อ่าน 1635) 09 ก.ค. 60
การเย็บกระเป๋าด้วยมือ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 1110) 20 เม.ย. 60
การประดิษฐ์ของชำร่วยในงานพิธีการ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 1764) 01 เม.ย. 60
หลักสูตรการจัดการธุรกิจการทำเครื่องแกงบรรจุภัณฑ์ จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 686) 15 ก.พ. 60
การจัดขันหมากไทย-ไทยมุสลิม จำนวน 45 ชั่วโมง (อ่าน 1023) 15 ก.พ. 60
การสานเส้นพลาสติก จำนวน 45ชม. (อ่าน 1675) 05 ก.พ. 60
การนวดไทย จำนวน 60ชม. (อ่าน 1003) 26 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมระยะสั้น (อ่าน 821) 22 พ.ย. 59
การตัดเย็บเสื้อผ้า (อ่าน 3683) 19 ต.ค. 59
การจัดทำสื่อสำหรับครูปฐมวัย (อ่าน 1577) 15 พ.ค. 59
การเพาะเห็ด (อ่าน 1031) 19 มี.ค. 59
พื้นฐานแพทย์แผนไทย1 (เภสัชกรรมไทย) (อ่าน 1406) 19 ก.พ. 59