ข่าวงานกิจการนักศึกษา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างเพื่อป้องกันแล (อ่าน 929) 15 ม.ค. 61
โครงการเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนครั้งที่3 (อ่าน 1031) 27 ก.ย. 60
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา (อ่าน 1002) 15 ก.ย. 60
โครงการพลังสามัคคีเพื่อสันติและสมานฉันท์อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา(ท (อ่าน 989) 12 ก.ย. 60
กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาสาสมัครมัคคุเทศก์ นำความรู้ที่อบรมมาลงสู่ภาคสนาม (อ่าน 1003) 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ (อ่าน 1069) 17 ส.ค. 60
กิจกรรมการจัดการทรัพยากร ณ โรงเรียนตูหยง อ.เทพา จ.สงขลา (อ่าน 975) 17 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 982) 14 ส.ค. 60
พิธีเฉลิมพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหาที่อ.เทพาจ.สงขลา (อ่าน 1030) 14 ส.ค. 60
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นบูรณาการกับศิลปะการแสดง"ระบำหลามข้าวใบยี่เหร็ด" (อ่าน 938) 10 ส.ค. 60
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม (อ่าน 754) 08 ส.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 723) 07 ส.ค. 60
รายวิชาสงขลาศึกษาพานศ.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ กำแพงเมืองเก่าสงขลาเขาแดง ป้อมปราการ สุสานสุลต่านสุลัยมาน (อ่าน 799) 24 ก.ค. 60
รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนพานศ. สาขาการจัดการทั่วไป รหัส58 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ กลุ่มวิ (อ่าน 684) 24 ก.ค. 60
โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ชายแดนใต้จังหวัดสงขลา (อ่าน 684) 21 ก.ค. 60
โครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี2560 ณ เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 600) 21 ก.ค. 60
โครงการตาม วงจร PDCA รวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมพัฒนาสมอง (อ่าน 666) 21 ก.ค. 60
โครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม (อ่าน 729) 11 ก.ค. 60
กิจกรรมเข้าพรรษาศูนย์การเรียนประจำอำเภอทั้ง7ศูนย์ (อ่าน 610) 11 ก.ค. 60
ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงบริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง (อ่าน 703) 05 ก.ค. 60
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา(กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาปี2560) (อ่าน 848) 03 ก.ค. 60
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (อ่าน 862) 07 มิ.ย. 60
4มิ.ย.60 ศึกษาดูงานยังหลาดสยาม บริเวณศูนย์การค้าสยามนคริทร์ (อ่าน 707) 05 มิ.ย. 60
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของนักศึกษาวิทยาลั (อ่าน 807) 25 พ.ค. 60
โครงการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรชาติ (อ่าน 1240) 19 พ.ค. 60
เอกสารการรับสมัครองค์การนักศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม - 4มิถุนายน 2560 (อ่าน 1612) 15 พ.ค. 60
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (อ่าน 814) 11 พ.ค. 60
กิจกรรม “ตามรอยพ่อ สานต่อฝายมีชีวิต” ณ อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงข (อ่าน 987) 26 เม.ย. 60
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 863) 24 เม.ย. 60
โครงการสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูสถาบัน (อ่าน 951) 03 เม.ย. 60
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนครั้ (อ่าน 726) 13 มี.ค. 60
โครงการพัฒนานักศึกษาค่ายกระบวนการค่ายผู้นำ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร และวิท (อ่าน 708) 13 มี.ค. 60
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม (อ่าน 809) 15 ก.พ. 60
กิจกรรมค่ายภาษายุวทูตอาสาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 813) 07 ก.พ. 60
กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้การขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธีแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัย3จังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 822) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็ก "เด็กไทยใส่ใจการศึกษาพาชาติมั่นคง"ปีพ.ศ.2560 (อ่าน 798) 17 ม.ค. 60
วิทยาลัยชุมชนสงขลาบริจาคจากสิ่งของช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติทางน้ำประจำศูนย์การเรียนอำเภอระโ (อ่าน 846) 09 ม.ค. 60
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอน ที่ตะรุเตาและหลีเป๊ะ ที่ วชช.ลังกาวี จะร่วมทำ LOU กับ วชช. (อ่าน 861) 26 ธ.ค. 59
ต้นกล้าจิตอาสา สู่ชุมชน #ธนาคารต้นกล้าปลอดสารพิษ จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ แล (อ่าน 771) 26 ธ.ค. 59
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (อ่าน 834) 06 ธ.ค. 59