หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ปิยพงษ์ คงภักดี
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0813287275
อีเมล์ : khongpakdee1@hotmail.com
ที่อยู่ :
775/19 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552 โรงเรียนบันนังดามา พนักงานราชการ
2553 โรงเรียนบ้านปลากง ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5