หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จตุพงศ์ เกิดศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 0895980103
อีเมล์ : jatupong.k@gmail.com
ที่อยู่ :
114/1ม.1ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดหูแร่ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สารนิพนธ์เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์ด้านการบวกจำนวนนับสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4-6
2 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างWeb Editor กิจกรรมสร้างหนังสืออิเลคทรอนิค ชั้น ม.1-3 และกิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอชั้น ป.4-6 ระดับเขต
3 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ชั้นป.4-6 ระดับภาคใต้