หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ธิดารัตน์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 0814786752
อีเมล์ : kawkang_29@hotmail.com
ที่อยู่ :
64/2 ม.6 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2557 โรงเรียนบ้านฉลุง จ.สตูล วิทยากรอบรม
2550-2560 ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 2560 ผู้ฝึกซ้อมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประเภทเว็ปไซต์ ชนะเลิศอันดับ1 มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 2559 ผู้ฝึกซ้อมประกวดหนังสั้น "อาชีวทำดีเพื่อพ่อ"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
3 2556 รางวัลครูดีเด่น สมาคมการศึกษาเอกชนสงขลา
4 2555 รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา