หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุณัฏยา อยู่อริยะ
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0899637030
อีเมล์ : sunuttaya_yooariya@hotmail.com
ที่อยู่ :
83 ถ.รวมไทย1 ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560-ปัจจุบัน โรงเรียนระโนด ครูโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมชั้นสูง
2546-2553 โรงเรียนหาดใหญ่เทคโนโลยี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 2560 ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ และรางวัลเหรียญทองแดงการสร้างWebpage ประเภทTditorของสพม.16สงขลา
2 2554 วิทยากรอบรมโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารให้ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางกล่ำ
3 2551 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ระดับ1ของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน