หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : สุดใจ เคียนทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 0816091463
อีเมล์ : sudsud_54@hotmail.com
ที่อยู่ :
117/1 ม.3 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2558-ปัจจุบัน วิทยาลัยพาณิชยการหาดใหญ่ ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา