หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ศิริอร รัตนอุดม
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : Curriculuum and Instruction
เบอร์โทรศัพท์ : 0819573954
อีเมล์ : rattana24th@yahoo.com
ที่อยู่ :
101/14 ม.4 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.)Curriculuum and Instruction Universiti Sains Malaysia
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
Master of Art (M.A.)Language and Communication สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)(ไทย-อังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
วิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับโครงการ IMT-GT
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Committee in the Integrated English Camp
2 English courst for school directors and officers