หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : อรภาณี เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การศึกษาพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0824326937
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
71 ถ.เพชรเกษม ซ.23 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)ประถมศึกษา สถาบันราชภัฎสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2532-2543 โรงเรียนพลวิทยา ครู
2543-2555 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ครู
2552-2555 โรงเรียนธรรมสากล ครู
2556-2559 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ความสามารถการเขียนสระประสมของนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็นด้วยวิธีการสอนตรงร่วมกับการประเมินตามสภาพจริง นำเสนอระดับนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่