หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นิตยา สงนวล
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คหกรรมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0894688298
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
258 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
สอนกิจกรรมแนะแนว
ประสานงานติดต่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนำนักเรียนฝึกอาชีพ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรแนะแนวระดับมัธยมศึกษา