หมวดการศึกษาปฐมวัย (อ.พิเศษ)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ฟิรดาวส์ มะสามาน
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0845821471
อีเมล์ : firada@gmail.com
ที่อยู่ :
111/3 ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2550 โรงเรียนส่องแสงวิทยา ครู
2550-2558 โรงเรียนส่องแสงวิทยา ครูผู้สอนระดับอนุบา่ล3
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านท่า ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การพัฒนาวินัยในตนเองจากการเก็บของเล่น